อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.โสภณ บุญล้ำ
ผศ.โสภณ บุญล้ำ
อาจารย์พีรวัจน์ ชูเพ็ง
อาจารย์พีรวัจน์ ชูเพ็ง
อาจารย์นิสากร สุขหิรัญ
อาจารย์นิสากร สุขหิรัญ
อาจารย์ณันญรัตน์ คุ้มครอง
อาจารย์ณันญรัตน์ คุ้มครอง
อาจารย์กมลพรรณ เจือกโว้น
อาจารย์กมลพรรณ เจือกโว้น