รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ

  • หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

 ภาษาที่ใช้

  • หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) ภาษาอังกฤษ

การรับผู้เข้าศึกษา

  • รับเฉพาะนักศึกษาไทย

ความร่วมมือกบสถาบันอื่น

  • เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ

การให้ปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

  • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว