อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 

  •  นักสัตวศาสตร์/สัตวบาลประจำฟาร์ม
  •  นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ประจำหน่วยงานของภาครัฐ เช่น กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์   ศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ เจ้าหน้าที่ประจำสวนสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล
  •  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ