ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Animal Science

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)

ชื่อย่อ  : วท.บ. (สัตวศาสตร์)

ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Animal Science)

ชื่อย่อ  : B.S. (Animal Science)