หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน

  • เกณฑ์การวัดผล (ระบุ)
อักษรระดับคะแนนแต้มระดับคะแนนระดับการเรียน
A4ดีเลิศ
B+3.5ดีมาก
B3ดี
C2.5ดีพอใช้
C+2พอใช้
D1.5อ่อน
D+1อ่อนมาก
E0ไม่ผ่าน

การทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

  • มี

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาหลักสูตร

  • การสำเร็จการศึกษา
  • เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
  • ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ  2.00  (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
  • มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำของกลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 2.00
  • อนุปริญญา – มีการให้อนุปริญญา เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีนี้หรือไม่
  • ไม่มี