โครงสร้างหลักสูตร

      1. ระบบจักการศึกษา

1.1 ระบบ

 • ระบบทวิภาค     ภาคการศึกษาละ  15  สัปดาห์

1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีที่มิใช่ระบบทวิภาค – ระบุรายละเอียด)

 • ไม่มี

1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

 •  มีภาคฤดูร้อน  ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ประจำหลักสูตร

      2. การดำเนินการหลักสูตร

2.1 วัน เวลาดำเนินการ

 •  วัน – เวลาราชการปกติ

2.2 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา

 • เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา

2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2.4 จำนวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร 40 คนต่อปีการศึกษา

2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

 •  แบบชั้นเรียน

2.6 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

 •  มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต

      3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1 จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา

 •  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
 •  แบบศึกษาเต็มเวลา     ให้ศึกษาได้ไม่เกิน  8  ปีการศึกษา
 • สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  7  ภาคการศึกษา

3.2 โครงสร้างหลักสูตร

 •  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หน่วยกิต
 •  หมวดวิชาเฉพาะ  96  หน่วยกิต
 •  วิชาแกน  15  หน่วยกิต
 •  วิชาเอก  81  หน่วยกิต
 •  หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต