การประเมินและการปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

        การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร

มีการประเมินกลยุทธ์การสอน เช่น

 •  การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา
 •  การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคำแนะนำ
 •  การสอบถามจากนักศึกษา

มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน

 •  ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา  เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน
 •  ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อนร่วมงาน

        การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม เช่น

 •  ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
 •  ประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์
 •  ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร
 •  ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

        มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย

 •  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา

        กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เช่น

 •  การนำข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 •  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดำเนินการประจำปีเสนอหัวหน้าภาควิชา
 •  ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดำเนินการหลักสูตร