การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

 

  • มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีการวางแผนและดำเนินการเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน