การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา

จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มเรียน มีการจัดตารางเวลาเพื่อให้คำปรึกษาอย่างชัดเจน บริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ข่าวสารวิชาการ ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การจัดกิจกรรม/โครงการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การประกวดและแข่งขัน การรับสมัครนักศึกษาทำงานพิเศษ และจัดโครงการพัฒนาเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาชีพ จัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้  และรับเรื่องการอุทธรณ์ของนักศึกษาในการประเมินผลการเรียน รวมถึงเรื่องอื่น ๆ