ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ
  • สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา
  • สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ
  • สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาสัตวศาสตร์

แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

  • มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง